දැක්ම

මෙම අමාත්‍යංශයේ සියලුම ක්‍රියාකාරකම් සඳහා උපාය මාර්ග සැලසුම්කරුවා වීම සහ සියලුම අංශ සහ සම්බන්ධ වී සිටින අනෙකුත් පිරිස් සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය මත පදනම් වූ ප්‍රවේශයක් ලබා දෙන අතර සේවාව ඉලක්ක කරගත් ප්‍රවේශයක් මගින් ව්‍යාපෘති කටයුතු සැලසුම් කිරීම, අධීක්ෂණය, සම්බන්ධීකරණය හා ඇගයීම මගින් විදේශ ආධාර ලබන ව්‍යාපෘති සඳහා තානාපති කාර්යභාරය ඉටු කිරීම.

ප්‍රමුඛ අරමුණ

 • වගකිවයුතු හා ප්‍රතිචාරාත්මක ආකාරයට සේවා සහ ප්‍රාදේශීය යටිතල පහසුකම් ලබා දීම සඳහා පළාත් පාලන ආයතන වලට සහය වීම. 
 • ග්‍රාමීය ජනතාවගේ සචලතාවය හා ජීවන තත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීම.
 • පළාත් හා ග්‍රාමීය මාර්ග හා පාලම් වැඩිදියුණු කිරීම මගින් පළාත් තුළ සබඳතා තර කිරීම..
 • පළාත් සභා ආයතන දැනට පවත්නා පසුගාමී තත්ත්වයෙන් ඉහළට ඔසවා තබන අතර මහජනතාව සඳහා වඩා හොඳ යටිතල පහසුකම් සහ සේවා සමග විශේෂයෙන් ම වකුගඩු රෝග ව්‍යාප්තව ඇති ප්‍රදේශවල ට පානීය ජලය සැපයීම.
 • ඉහළ නංවාගත් සමුද්‍ර හා ගොඩබිම් ජලයේ තත්ත්වය හා එහි ප්‍රතිඵලයක් වන සෞඛ්‍ය හා සනීපාරක්ෂක තත්ත්වය ඉහළ යෑම මගින් නාගරික හා තදාසන්න ප්‍රදේශවල පරිසරය හා මහජන සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම.
 • වාරි යටිතල පහසුකම් වල ඵලදායී හා ධරණීය කළමණාකරණය ප්‍රවර්ධන කිරීම ජල හා ඉඩම් භාවිතයේ නිෂ්පාදන ඵලදායීතාවය ළඟා කර ගැනීම.
 • රටේ දැනුම පදනම් කරගත් ආර්ථික හා සමාජයීය දියුණුවක් ළඟාකර ගැනීම සඳහා පදනම ලෙස තත්ත්වයෙන් උසස් ප්‍රාථමික හා ද්විතීයික අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට මාර්ග පුළුල් කිරීම..
 • මහජන සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ ප්‍රමිතිය ඉහළ නැංවීම හා මන්ද පෝෂණය හා බෝ නොවන රෝග පිළිබඳ ඇති අභියෝග සඳහා වඩා හොඳින් ප්‍රතිචාර දැක්වීම.

ප්‍රමුඛ ක්‍රියාකාරකම්

ව්‍යාපෘති අංශය
 • කොට්ඨාසයේ උපායමාර්ග සැලසුම යාවත්කාලීන කිරීම.
 • කොට්ඨාසයේ වාර්ෂීක ක්‍රියාමාර්ග සැලසුම සකස් කිරීම.
 • විදේශ ආධාර මත පවත්වාගෙන යන සියලු ම ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණය කිරීම සහ අභියෝග ජය ගැනීම සඳහා පවත්නා ගැටලු හඳුනා ගැනීම.
 • NSC රැස්වීම් සහ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් හැසිරවීම.
 • කැබිනට් පත්‍රිකා සහ අනෙක් ලියකියවිලි සකස් කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශයේ සියලු ම අංශ ශාඛා සහ ආයතන සමග නිසි සම්බන්ධීකරණය පවත්වා ගෙන යාම.
සැලසුම් අංශය
 • අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික උපායමාර්ග සැලසුම සකස්කොට සියලු ම අදාළ අමාත්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.
 • මාසිකව, කාර්තු වාරිකව හා වාර්ෂිකව ප්‍රගති වාර්තා සකස් කිරීම මෙන්ම අදාළ අමාත්‍යාංශ වෙත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින ප්‍රාදේශිය හා විදේශ ආධාර ලබන ව්‍යාපෘති වල වැඩකටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම.
 • ක්‍රියාකාරීත්වය මැන බැලීම සඳහා අදාළ කොට්ඨාස, ව්‍යාපෘති හා ආයතන සමග ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් පැවැත්වීම.
 • ඉදිරි වර්ෂ සඳහා සුදුසු ව්‍යාපෘති යෝජනා හඳුනා ගැනීම.
 • නව ව්‍යාපෘති යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම.
 • පෙර වසරේ අඩු කාර්යය සාධනයක් පෙන්වූ ව්‍යාපෘතිවල එසේ වීමට හේතු සාධක විශ්ලේෂණය කිරීම.
 • වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාවල සකස් කිරීම.
 • වැඩමුළු සංවිධානයකොට ක්‍රියාත්මක කිරීම.
තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය
 • භාවිතා කරන්නන්ට අදාළ තොරතුරු නිකුත් කිරීම සඳහා සතිපතා අමාත්‍යාංශය වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීම.
 • තොරතුරු රැස් කිරීම සඳහා දත්ත පදනමක් සකස් කිරීම.
 • ව්‍යාපෘති ප්‍රකාශිත මධ්‍යස්ථානය ස්ථාපිත කිරීම සහ පවත්වා ගෙන යාම.
 • අමාත්‍යාංශයේ දැනය පවතින සම්බන්ධතා ජාල පද්ධතිය (සන්නිවේදන) ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම.
 • අනෙක් අංශ සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ සහය ලබා දීම.
 • LGN 2.0 ව්‍යාපෘතිය සුපරීක්ෂාව හා සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශය තුළ කඩදාසි භාවිතයෙන් තොර පරිසරයක් පවත්වා ගැනීම.