අධ්‍යාපන යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය

අංකය සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රතිදානය

01

ඉදිකරන ලද / අලූ‍ත්වැඩියා කරනලද පන්ති කාමර ගොඩනැගිලි සංඛ්‍යාව

270
02 ඉදිකරන ලද / අලූ‍ත්වැඩියා කරනලද කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල ගොඩනැගිලි සංඛ්‍යාව 26
03  ඉදිකරන ලද / අලූ‍ත්වැඩියා කරනලද කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාල ගොඩනැගිලි සංඛ්‍යාව 43
04 පාසල් සඳහා ඛෙදා දෙන ලද පරිගණක සහ උපාංග (ඹඡී, ස්කෑනර්, ප්‍රින්ටර් ආදිය) සංඛ්‍යාව 4758
05 පාසල් පන්ති කාමර සඳහා ඛෙදා දෙන ලද මේස / පුටු සංඛ්‍යාව 56318
06 පාසල් සහ අධ්‍යාපන කාර්යාල සඳහා ඛෙදා දෙන ලද කාර්යාල ගෘහ භාණ්ඩ (මේස, පුටු, කබඩ් ආදි) සංඛ්‍යාව 8366
07 පළාත් අධ්‍යාපන ආයතන සහ කලාප / කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාල සඳහා ඛෙදා දෙන ලද වාහන සංඛ්‍යාව 20
08 පාසල් හා අධ්‍යාපන කාර්යාල සඳහා ඛෙදා දෙන ලද අනෙකුත් කාර්යාල උපකරණ (ෆැක්ස් යන්ත්‍ර, ඡායාපිටපත් යන්ත්‍ර, මල්ටිමීඩියා ප්‍රොජෙක්ටර්ස්, කැමරා ආදී) සංඛ්‍යාව 782
09 පාසල් සඳහා ඛෙදා දෙන ලද ක්‍රීඩා උපකරණ සහ විද්‍යාගාර / ගෘහ විද්‍යාගාර සඳහා ඛෙදා දෙන ලද උපකරණ සංඛ්‍යාව 290495

සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍ර සංවර්ධනය

අංකය සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රතිදානය
01 පරිගණකගත දත්ත පද්ධතියක් ඇති කිරීම 205
02 රෝහල්වල හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකක පිහිටුවීම හා දැනට තිඛෙන හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකක වැඩිදියුණු කිරීම. 196
03 මාතෘ හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකක වැඩිදියුණු කිරීම. 83
04 ජනතාව සඳහා දැනුවත්කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම. 9996
05 වෛද්‍ය උපකරණ හා වෙනත් අත්‍යාවශ්‍ය උපකරණ මිලදී ගැනීම. 89670
06 වෛද්‍ය සායන පැවැත්වීම. 1892
07 ඖෂධ ගබඩා අළුත්වැඩියා කිරීම සහ ඖෂධ සැපයීම 492

ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය විධිමත් කිරීම

අංකය සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රතිදානය
01 ඉදිකරන ලද කොම්පෝස්ට් අංගන සංඛ්‍යාව 10
02 පළාත් පාලන ආයතන සඳහා ඛෙදා දෙන ලද බොබ් කැට් සංඛ්‍යාව 09
03 පළාත් පාලන ආයතන සඳහා ඛෙදා දෙන ලද ගෘහස්ථ කොම්පෝස්ට් බඳුන්සංඛ්‍යාව 7200

හදිසි ආපදා ප්‍රතිචාර ජාලය ශක්තිමත් කිරීම

අංකය සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රතිදානය
01 පළාත් පාලන ආයතන වෙත ඛෙදා දෙන ලද ගිනි සහ මුදවා ගැනීම් රථ සංඛ්‍යාව (මාතලේ මහ නගර සභාව සහ වවුනියාව නගර සභාව) 02
02 පළාත් පාලන ආයතන වෙත ඛෙදා දෙන ලද ගිලන් රථ සංඛ්‍යාව(කොළඹ, මාතලේ සහ යාපනය ම.න.සභා සහ වවුනියාව, අම්පාර නගර සභා) 05
03 ගිනි නිවීම් ඒකක ගොඩනැගිලි අලූ‍ත්වැඩියාව (යාපනය ම.න.ස) 01%

පළාත් / ග්‍රාමීය මාර්ග සහ පාලම් සංවර්ධනය

අංකය සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රතිදානය
01 සංවර්ධනය කළ පළාත් මාර්ගවල දුර ප්‍රමාණය 253 Km
02 ඉදිකරන ලද සහ ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද ග්‍රාමීය මාර්ග සංඛ්‍යාව (තාර, කොන්ක්‍රීට්,බොරළු) 1835
03 ග්‍රාමීය මාර්ග යටතේ ඉදිකරන ලද පාලම් / බෝක්කු සංඛ්‍යාව 114
04 ග්‍රාමීය මාර්ග යටතේ ඉදිකරන ලද පැති බැමි සංඛ්‍යාව , ඉදි කරන ලද ග්‍රාමීය පාලම් සංඛ්‍යාව (මී. 6 සිට මී. 30 දක්වා) 76

වාරිමාර්ග සංවර්ධනය (ඉරණමඩු - කිළිනොච්චි)

අංකය සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රතිදානය
01 වැඩ නිම කරන ලද ප්‍රධාන වාරි ඇළ මාර්ගවල දුර ප්‍රමාණය 255 Km
02 වැඩ නිම කරන ලද අනෙකුත් වාරි ඇළ මාර්ගවල දුර ප්‍රමාණය 135 Km
03 වාරි ඇළ මාර්ග හරහා ඉදිකරන ලද පාලම් / බෝක්කු සංඛ්‍යාව 210
04 ඉරණමඩු ජලාශයේ ප්‍රධාන වේල්ල උස් කොට ඉදිකිරීම හා අලූ‍ත්වැඩියා කටයුතු 50%
05 ඉරණමඩු ජලාශයේ වාන් දොරටු සහ පිට වාන පුනරුත්තාපනය කිරීම
06 ඉරණමඩු ජලාශයේ දිය රැළි ආරක්ෂිතයන් ඉදිකිරීම
07 ඉරණමඩු උත්සාන වාරිමාර්ග යෝජනා ක්‍රමය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

අපජල පවාහන පද්ධති පුනරුත්ථාපනය (කොළඹ මහ නගර සභා බලප්‍රදේශය)

අංකය සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රතිදානය
01  මුහුදට අපජලය මුදා හරින ප්‍රධාන නල මාර්ග 02 (වැල්ලවත්ත සහ මුතුවැල්ල) ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම     100%
02 අපජල නල එලීම අවසන් කරන ලද දුර ප්‍රමාණය(කොළඹ සීවලී මාවත හා සරණපාලහිමි මාවත) 662 m
03 අපජල නල පද්ධතිය පිරිසිදු කිරීම සහ අපජල පවාහන පද්ධතියේ තත්ත්ව CCTV සමීක්ෂණය මගින් අවසන් කරන ලද දුර ප්‍රමාණය  105 Km

පළාත් පාලන ආයතන යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය

අංකය සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රතිදානය
01 ඉදිකරන ලද / සංවර්ධනය කරන ලද සතිපොළ සංඛ්‍යාව  154
02 ඉදිකරන ලද / සංවර්ධනය කරන ලද වෙළඳ මධ්‍යස්ථාන සංඛ්‍යාව 24
03 ඉදිකරන ලද / සංවර්ධනය කරන ලද සංචාරක ආකර්ශනීය ස්ථාන සංඛ්‍යාව 10
04 ඉදිකරන ලද බස්නැතුම්පොල / වාහන නැවතුම්පොළ සංඛ්‍යාව 17
05 ඉදිකරන ලද පුස්තකාල සංඛ්‍යාව 72
06 ඉදිකරන ලද ආයුර්වේද හා සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන සංඛ්‍යාව 44
07 ඉදිකරන ලද පහසු මධ්‍යස්ථාන සහ පොදු වැසිකිළි සංඛ්‍යාව 124
08 ඉදිකරන ලද දිවාසුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන සංඛ්‍යාව 16
09 ඉදිකරන ලද පොදු ගෙඩනැගිලි සංඛ්‍යාව 103
10 ඉදිකරන ලද ජල ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව 63
11 ඉදිකරන ලද අදාහනාගාර සංඛ්‍යාව 01
12 ඉදිකරන ලද උද්‍යාන / ක්‍රීඩාංගන සංඛ්‍යාව 43
13 ඉදිකරන ලද සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන සංඛ්‍යාව 04
14 ඉදිකරන ලද කාර්යාල ගොඩනැගිලි සංඛ්‍යාව  04
15 ඉදිකරන ලද කාණු පද්ධති සංඛ්‍යාව 218
16 ස්ථාපිත කරන ලද පෙරටු කාර්යාල සංඛ්‍යාව(පළාත් පාලන ආයතන 108ක්තුළ) 108

පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන නීති පද්ධති ප්‍රතිසංස්කරණය

අංකය සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රතිදානය
01 පළාත් පාලනය සඳහා කාන්තා නියෝජනය 25% ක් සහතික කිරීම පිණිස අදාළ පනත පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කර ගැනීම අවසන්
02 පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් සකස්කි කිරීම අවසන්
03 නගර සභා, මහ නගර සභා සහ ප්‍රාදේශීය සභා සඳහා අණ පනත් සංශෝධනය සඳහා කමිටුවක් පත්කර එමගින් අදාළ සංශෝධනයන් සඳහා කාලීන යෝජනාවලියක් සකස් කිරීමට කටයුතු කිරීම 70% අවසන් 
04 පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණ ආඥා පනත සංශෝධනය කිරීම 90% අවසන්
05 පළාත් සභා පනත සංශෝධනය කිරීම 90% අවසන්
06 වතු කම්කරුවන්ගේ සුබසාධනය සඳහා ප්‍රාදේශීය සභා පනත සංශෝධනය කිරීමට අදාළ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම. 80% අවසන්
07 උසාවි දඩ මුදල් සහ ඉඩම් පැවරීම මත අය වන මුද්දර ගාස්තු පළාත් පාලන ආයතන වෙත ලැබීම විධිමත් කිරීම හා කඩිනම් කිරීම සඳහා පළාත් සභා පනත සංශෝධනය කිරීම. 50% අවසන්

ජාතික සීමා නිර්ණය කිරීමේ කමිටු කාර්යයන්

අංකය සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රතිදානය
01  ජාතික සීමා නිර්ණය කිරීමේ කමිටු වාර්තාව පදනම් කරගෙන ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ගැසට් පත්‍රය අනුව, කොට්ඨාශ මායිම්වල නිරවද්‍යතාවය සම්බන්ධයෙන් මහජනතාව විසින් යොමු කරන ලද පැමි‚ලි / යෝජනා / අභියාචනා විමර්ශනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පත්කරන ලද පළාත් පාලන කොට්ඨාස සීමා නිර්ණ අභියාචනා විමර්ශන කමිටුවේ කාර්යයන් අවසන් කිරීම හා අවසන් වාර්තාව බාරදීම. අදාළ කමිටු වාර්තාව 2017 ජනවාරි මස පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ගරු අමාත්‍යතුමා වෙත භාරදීමට නියමිතය.. 

අමාත්‍යංශයේ මානව සම්පත් සංවර්ධනය

අංකය සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රතිදානය
01 විදේශීය ධාරිතා පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා යොමු කරන ලද නිලධාරීන් 29
02 දේශීය ධාරිතා පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා යොමු කරන ලද නිලධාරීන් 123

පළාත් පාලන ආයතනවල මහජන නියෝජිතයින් / නිලධාරීන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම (පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය)

අංකය සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රතිදානය
01 නිලධාරීන් සඳහා පවත්වන ලද පුහුණු වැඩසටහන් සංඛ්‍යාව (තාක්ෂණික නිලධාරීන්, වැඩ පරිපාලකවරුන් ඇතුළු අනෙකුත් තාක්ෂණික නොවන කාර්ය මණ්ඩලය) 168

පළාත් පාලන ආයතන සඳහා සහනදායී කොන්දේසි මත ණය සැපයීම (දේශීය ණය සහ සංවර්ධන අරමුදල)

අංකය සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රතිදානය
01 පළාත් පාලන ආයතනවල සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා සපයන ලද සහනදායී ණය ප්‍රමාණය රු.මිලියන 144