ගිලන් රථය දෙහිඅත්තකන්ඩිය රෝහල වෙත ලබාදීම
2023 වසර ආරම්භය
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ජානක වක්කුබුර මහතා අමාත්‍යධුරයේ වැඩ භාර ගැනීම
විදේශ ආධාර ලබන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීමට සමාලෝචන රැස්වීම
පානීය ජල අපහසුතා පවතින ප්‍රදේශයන්හි පළාත් පාලන ආයතන සඳහා රුපියල් මිලියන 490 ක වියදමක් දරා පානීය ජල බවුසර් රථ 35 ක් බෙදා දීමේ අවස්ථාව
රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර මහතා අමාත්‍යංශයේ සියලුම අංශවල මාණ්ඩලික නිලධාරීන් කැදවා ඒ ඒ අංශයට අදාල කාර්යභාරය සහ වගකීම් පිළිබදව සොයාබැලීම

News & Events

දිස්ත්‍රික් ලේකම් සමුළුව ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේදී

දිස්ත්‍රික් ලේකම් සමුළුව ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය...

දිස්ත්‍රික් ලේකම් සමුළුව අග්‍රාමාත්‍ය රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා...

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම 2023

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රගති...

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම 2023.09.14...

ව්‍යාපෘතීන් හී තත්වය

01