நோக்கம்

அமைச்சின் மானிட வளத்தை வினைத்திறன் மற்றும் உற்பத்தித் திறனுடன் பயன்படுத்தி அமைச்சின் இலக்கை எட்டுவதற்காக மானிட வள முகாமைத்துவம் மற்றும் அலுவலக வசதிகளை வழங்குதல்.

பிரதான பணிகள்

  • மானிட வள வழங்கல் மற்றும் முன்னெடுத்தல்.
  • அலுவலக இடவசதிகளை வழங்குதல்.
  • போக்குவரத்து வசதிகளை வழங்குதல்.
  • நீர், மின்சாரம், தொலைபேசி, இணையத்தள வசதிகளை வழங்குதல்.
  • ஆவணங்களை விநியோகிக்கும் பணிகள்
  • பராமரிப்புப் பணிகள்
  • விசேட ஞாபகார்த்த விழாக்களை ஒழுங்கு செய்தல்.

அமைச்சின் உயர் மட்டத்திலிருந்து கீழ் மட்டம் வரையான சகல ஊழியர் சபையின் மானிட விருத்திக்காகத் தேவையான அறிவு, திறமை, சிந்தனை விருத்திக்காகத் தேவையான பயிற்சி வேலைத்திட்டங்களை மேற்கொள்ளல் மற்றும் நடாத்துதல்.

சாதனைகள்

Perform establishment matters and disciplinary functions of the staff of the Ministry. Maintaining approved cadre of the Ministry, recruiting required cadre and filling up of vacancies in the Ministry. Approving posts under FR 71 and formulation of recruitment procedures in terms of PA Circular o6/2006. Perform matters relating to Hon. Minister’s and Deputy Minister’s Office. Redirecting daily mail  to the relevant sections and dispatching outward letters. Carrying out administrative functions of the Ministry (Attendance, Leave, Railway Season Tickets and Warrants, Water, Electricity, Security, Services and Cleaning Services, Supply of Newspapers, Issuing of Official Identity Cards). Fulfilling transport requirements of the Ministry, disposal of condemned vehicles and purchase of new vehicles. Buildings and equipment maintenance. Granting of advances and all types of loans and manage Agrahara Insurance Scheme.Preparing answers to Parliamentary Questions, submitting Cabinet Memorandums and perform matters pertaining to the Parliamentary Advisory Committee and the Public Petitions Committee. Implementation of Productivity programmes and organizing special Functions. Maintaining Kandalma (Dambulla) Circuit Bungalow. And also maintaining C-51 Official Residence of Hon. Minister of Provincial Councils and Local Government.

Kandalama Circuit Bungalow

* Accommodation in Kandalama Circuit Bungalow can be obtained by submitting a prior application.